کارهایی که رابطه راخراب میکند

۱. اگر این شمایید که همیشه تماس می گیرید.

۲. اگر این شمایید که همیشه عذر خواهی می کنید.

۳. اگر این شمایید که همیشه کوتاه می آیید.

کارهایی که رابطه راخراب میکند
کارهایی که رابطه راخراب میکند

۴. اگر این شمایید که همیشه از خواسته های خودتان می گذرید.

۵. اگر این شمایید که همیشه به سمت طرفتان پیشروی می کنید. ‌

۶. اگر این شمایید که چندین برابر طرف مقابل برای رابطه انرژی می گذارید.

موارد مذکور می تواند منجر به سرد شدن طرف شما شود. شما با این رفتارها از ارزش خود می کاهید.

گاهی طوری رفتار کنید که به دست آوردنتان آسان نباشد تا ارزش رابطه حفظ شود.

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here