• حرکتی برای جوان شدن صورت
  • حرکت صورت شیر

  • ?هر دو گونه را با هوا پف کنید.
    ? سپس هوا را از یک گونه به گونه دیگر منتقل کنید.
    ?حرکت را تا زمانی که نفس دارید انجام دهید.وقتی نفستان برید بایستید.
    دوباره انجام دهید.

1 نظر

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here